15.00
3 bài thơ
Tạo ngày 25/12/2021 08:33 bởi Vanachi
Tập thơ Hai nửa yêu thương (NXB Văn học, 1963).