Họ Lưu bầy gái đã anh hùng,
Dịch lại khen ai cũng có công.
Trải suốt mười thiên dâng điện Bắc,
Chép dần ba phẩm nối tường Đông.
Vẽ bầu theo dạng tài chưa dễ,
Lấy sách làm gương ý chẳng cùng.
Liền chuyện nhớ chừng ngươi Tử Chính,
Một biên liệt nữ bấy nhiêu trung.


Bài thơ này đề tập Nữ phạm diễn nghĩa từ bằng quốc âm của Tuy Lý Vương soạn và kể những sự tích các người đàn bà xưa giữ trọn lòng trinh tiết.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007