Chẳng phải là mây tụ rơi đâu bạn
Trên đất nước tột cùng của những điều khốn nạn
Mưa,
Mỗi trận mưa là nước mắt mặt trời.