Cái thời vô tích sự này
Vừa yêu vừa sợ, lòng đầy lo âu!...
Có gì bền vững được đâu
Khi bao số phận cuối đầu lặng yên...
Chia tay là chuyện nhãn tiền
Còn như hết thảy hảo huyền cả thôi!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé