Hương lan nhẹ gió thu.
Trời xanh da diết vàng nắng thu.
Trong mắt em hồ thu..

Hà Nội, 2021