Khăn rằn ơi! Khớp khớp gì?
Phổng phao ngọn nắng dậy thì rạch kinh.
Lúa thì con gái xinh xinh,
Leng keng lục lạc chùng chình lòng “qua”.
Vốn quen thuộc điệu dân ca,
Nay nghe vẫn rất chi là… người ơi!
Búp sen lá dặm tinh khôi,
Dây cương nhuộm thắm, cán roi đồng thoà.
Dinh “qua” ngoài Huế dặm xa,
Em thưa tía má, đôi ta kíp dzìa.
Kiệu vàng khớp sẵn kia kìa…


1.X.1991

Nguồn: Tạp chí Nha Trang số 12, 5-1992