Chánh, tự chủ dân ta dốc quyết
Đùm ruột gan xin kết cùng nhau
Cởi trói dây, còn đợi lúc nào
Hãy gắng sức anh hào tuấn kiệt
Loạn lạc, lòng người ai cũng nghét
Dối lừa thói tục, khuấy cho nhau
Gươm tự do sẵn mấy lúc chùi la
Người trí thuật dễ hàu ai húng hỉ
Đấng trượng phu một trường oanh liệt
Rút gươm ra đôi mắt liếc nhìn thù
Thề nhau hai chữ đồng cừu.