Ngàn năm trước hay ngàn vạn năm sau...
Muôn đời củng vậy...
Loạn ly...đeo đẳng kiếp con người...
Dân tộc...
Tôn Giáo...
Chính trị...Cùng đẳng cấp giàu nghèo...
Lôi cuốn loài người mãi vào vòng ly loạn...

"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"