Về sáng mà trăng như đầu đêm
Sáng xanh, sáng mát, sáng êm đềm
Mình anh... chẳng dám nhìn trăng nữa
Trăng sáng anh càng thấy vắng em.