Làm trai ở tại chốn nhân gian
May gặp thời thuận lại làm quan
Đạo Hiếu trước nay trùm vạn thiện
Lòng Trung tự cổ bởi bang an
Trước xem tiên tổ bần gia cảnh
Cùng thấy nay dân việc lầm than
Dậy dậy cháu con nghe truyền lại
Hầu khả giữ tổ phúc danh toàn.