Mình về thưa với Núi Cao:
mùa trầu sẫm lá mùa cau chín vừa
Ta về quì trước Biển thưa:
đá thành vôi trắng xin đưa mình về

Núi Cao ghé Biển thầm thì
hình như Biển cũng hỏi gì Núi Cao...

Thế rồi xuống Biển mò sao
ta mang lên Núi cài vào đá xanh
Mình thì lên giải sông Ngân
nhặt mây ném xuống mặn dần Biển sâu...

Bây giờ hiểu trọn lòng nhau
mùa trầu đã rụng mùa cau đã vàng!