Chén chăng lọ chuốc rượu La Phù,
Khách đến ngâm chơi miễn có câu.
Lòng một tấc đón còn nhớ chúa,
Tóc hại phần bạc bởi thương thu.
Khó bền mới phải người quân tử,
Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu.
Cày ruộng cuốc vườn dầu hết khoẻ,
Tôi Đường Ngu ở đất Đường Ngu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976