Chụm tự nhiên một thảo am,
Dầu lòng đi Bắc liễn (miễn) về nam.
Rừng thiền định, hùm nằm trực,
Trái thì trai, vượn nhọc đem.
Núi láng giềng, chim bậu bạn,
Mây khách khứa, nguyệt anh tam.
Tào Khê rửa ngàn tầm suối,
Sạch chẳng còn một chút phàm.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 417