Phú quý bao nhiêu người thế gian,
Mơ mơ bằng thuở giấc Hoè An.
Danh thơm một áng mây nổi,
Bạn cũ ba thu lá tàn.
Lòng tiện soi, dầu nhật nguyệt,
Thề xưa hổ, có giang san.
Ấy còn cậy cục làm chi nữa,
Nếu cốt chưa nòng, chẫm chửa toan.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 416-417