Kim cốc phong lưu nữa để hoang,
Hôm mai uổng chịu nhọc toan đang.
Giàu mấy kiếp tham lam bấy,
Sống bao lâu, đáo để màng.
La ỷ rập rìu, hàng chợ họp,
Cửa nhà bịn rịn, tổ ong tàng.
Thiên thơ án sách qua ngày tháng,
Một khắc cầm nên mấy lạng vàng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 414