Thương cảnh vì nhân cảnh hữu tình,
Huống chi người lạ cảnh hoà thanh.
Xuân ba tháng thì thu ba tháng,
Hoa nguyệt đon dùng mấy phát lành.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976