Non tây bóng ác đã mằng tằng,
Nhìn đỉnh tùng thu vẳng chừng.
Thư nhạn lạc lài khi gió,
Tiếng quyên khắc khoải thuở trăng.
Gia san cũ còn mường tượng,
Thân sự già biếng nói năng.
Khó ngặt qua ngày xin sống,
Xin làm đời trị mấy đời bằng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976