Tài tuý chăng ngộ trí chăng cao,
Quyền đến trong tay chí mới hào.
Miệng khiến tửu binh phá luỹ khúc,
Minh làm thi tướng đánh đàn tao.
Cầm khua hết ngựa, cờ khua tượng,
Chim bắt trong rừng, cá bắt ao.
Còn có anh hùng bao nả nữa,
Đòi thì vậy, dễ hơn nào.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976