Trung cần há nỡ trễ cân xưng,
Nhiều thánh hiền xưa kiếp đã từng.
Tước thưởng càng ngày càng dõi chịu,
Ân thăng một bước một phen mừng.
Ở đài các giữ (chữ) lòng Bao Chửng,
Nhậm tướng khanh gìn thói Nguỵ Chưng.
Khóng khảy thái bình đời thịnh trị,
Nghiệp khai sáng tựa nghiệp trung hưng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976