Bầu bạn cùng nhau nghĩa chớ vong,
Người kia phú quý nỡ quên lòng.
Chặt vàng phải giữ (chữ) câu Hy Dịch,
Khinh bạc màng ngâm thơ Cốc phong.
Quân tử nước giao âu những lạt,
Hiền nhân rượu thết lọ là nồng.
Một phen bạn đến còn đằm thắm,
Hai bữa mừng nhau một mặt không.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976