Có của hằng cho lại có thông,
Tích nhiều con cháu nọ trông.
Nghiệp Lưu Quý thịnh, đâu truyền báu ?
Bia Nguỵ Trưng cao, há nối tông ?
Hiềm kẻ say chưng bề tửu sắc,
Hoà người gìn được thói cha ông.
Còn nhiêu sá họp toan ăn uống,
Tám chín mươi thì vạn sự không.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976