24.00
16 bài thơ
Tạo ngày 09/11/2015 14:42 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Thiên tai do tác giả tự xuất bản năm 1970 tại Sài Gòn.