Phút gần nhau rồi, em vẫn cứ cách xa
Anh thì nhớ tình yêu, em sợ nghìn nỗi khác
Trăng sáng quá, trăng suông nhiều năm trước
Anh chung tình, anh đi dưới trăng suông


1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998