Người ấy mấy trăm năm còn sống
Nửa em đã chết tự lâu rồi
Đất cay đắng sinh niềm bất tử
Bất tử cười cay đắng làn môi


5-11-1991

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998