Rả rích mưa rơi kín cả ngày
Nửa chiều dường tỉnh cũng dường say
Không gian nhàu nát màu hoang phế
Lả tả đường bên úa lá bay