Ông làm đốc học bấy lâu nay,
Gần đó mà tôi vẫn chửa hay.
Tóc bạc răng long chừng đã cụ,
Khăn thâm áo thụng cũng ra thầy.
Học trò kẻ chợ trầu dăm miếng,
Khảo khoá ngày xưa quyển một chầy.
Bổng lộc như ông không mấy nhỉ?
Ăn tiêu nhờ được chiếc lương Tây.


Đốc học Hà Nam tức ông Trần Nhược Sơn người làng Xuân Mai, xã Vụ Bản (hay thuộc xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Ông vốn cùng học cụ cử Trần Duy Vĩ người xã Vụ Bản với tác giả. Ông đã ra làm thương tá Bắc Ninh, án sát Bắc Ninh, cáo quan về nghỉ sau lại ra làm đốc học Hà Nam.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002