Bài thơ nào có câu:
Đêm ba mươi nghe pháo nổ đùng, ờ ờ tết