Mượn gió đưa thư tới xóm Đông,
Hỏi người thục nữ muốn chồng không?
Rắp mong chờ đợi người quân tử,
Hay sắp đèo bòng kẻ phú nông?
Hay muốn đem thân nương đài các?
Hay buồn phận bạc hoá long đong?
Tình trong yểu điệu đà nên gái,
Đấng bậc, coi chừng muốn lấy ông!


Bài này Thơ văn Nguyễn Khuyến (NXB Văn học, 1971) công bố ở phần phụ lục với đề Tình thư, có ý dè dặt về tác giả. Theo một số cố lão ở làng Yên Đổ, lúc còn trẻ, Nguyễn Khuyến ngấp nghé một cô gái tên là Nguyễn Thị Thục ở xóm Đông làng Vi Hạ, nên có những bức thư này.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002