Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 08:32, số lượt xem: 29

Vì sao có chuyện bực trong lòng,
Lại quấy cầm cây chọt tổ ong,
Một đàn lính thợ xông ra đánh,
Lắm kẻ xầm xì rõ kẻ ngông.
Ở đời tám thắng hai thua thiệt,
Nếu bậc kỳ tài có lẽ xong,
Sao tranh hơn thiệt không nhường nhịn,
Để hoạ bùng lên cực lắm không?

(4/2022)