theo http://nguyentuyet.violet...try/show/entry_id/4403092 thì đoạn bày có 2 dị bản :
dị bản Duiy Minh Thị :
Chài rằng: “Người ở cùng ta
Hôm mai hấm hút trong nhà cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân này khác thể trái mùi trên cây.
May mà trôi nổi tới đây,
Không chi báo đáp, mình này trơ trơ”
Chài rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng làm phúc chẳng chờ trả ơn.
Trong không nhơ bợn sạch trơn,
Một câu danh lợi chỉ sờn lòng đây.
Áo tơi, nón sắn che thây,
Ngày thời hứng gió, tối thời chơi trăng
Tháng ngày thong thả làm ăn,
Khỏe thì chài kéo, mỏi quăng câu dầm.
Nghêu ngao một chiếc mái dầm,
Một bầu trời đất vui thầm ai hay.
Dị bản Kim Khuê :
Ngư ông nghe nói động lòng,
“Dám xin hiền sĩ ở cùng với tôi”.
Chàng rằng: “Ơn nặng bể trời,
Lẽ ra tôi phải nghe nhời ông nay.
Hiềm gì muốn báo ơn dày,
Cho nên muốn gửi ông ngay một nhời”
Ông rằng: “Chí lão thảnh thơi,
Muốn lòng làm phúc, chẳng thời tưởng ơn
Ơn nhờ lộc nước lộc non,
Đến như danh lợi, dám còn nghĩ nay.
Sớm ca, tối vịnh vui thay!
Ngày dài hứng gió, đêm chầy nhởn trăng
Bến Tầm Dương, bãi Giang Lăng,
Khi quăng chài lưới, khi giăng câu dầm.
Nghênh ngang nay vũng mai đầm,
Một bầu trời đất, vui thầm ai hay.