Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2015 13:44, số lượt xem: 424

Non đưa cổ rắn ngắm mầu trời
Quyện gió mơ nhìn chút ái phơi
Son nắng quệt đùa tươi sắc dậy
Phấn mây tô lấp ảo sương vời
Mòn thân xác kệ năm đo tháng
Vỡ khối tâm buông thế nối thời
Còn đó chép ghi nhiều ký sự
Tròn trăng lạnh đến ngẫm hư đời


Đời hư ngẫm đến lạnh trăng tròn
Sự ký nhiều ghi chép đó còn
Thời nối thế buông tâm khối vỡ
Tháng đo năm kệ xác thân mòn
Vời sương ảo lấp tô mây phấn
Dậy sắc tươi đùa quệt nắng son
Phơi ái chút nhìn mơ gió quyện
Trời mầu ngắm rắn cổ đưa non

12-05-2015