Thúy dạ giai nhân giai tình quân,
Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu phong vân.
Bôi tửu tân hôn tình chính viên,
Vọng liên, liên vọng đôi tân nhân