Trên vai phải tôi đậu
Chim bồ câu - ban ngày,
Trên vai trái tôi đây
Con cú - đêm yên vị.

Tôi đi, như quốc vương.
Không có gì phải sợ –
Tôi được hai kẻ thù
Cùng dang tay bảo vệ!