Ngày xưa vốn bạc dùng làm tiền
Lắm kẻ có tiền mua được tiên
“Tiên ấy” ham tiền nên mến bạc
Tiền tiên tình nghĩa một vần liền.

Tình yêu nàng đặt trên tiền bạc
Tình nghĩa nàng rồi cũng tựa vôi
Bạc trắng mảnh lòng, ai mở mắt
Thuỷ là tiền bạc, bạc chung thôi.*

Thu Giáp Ngọ 2014
* Hữu thuỷ hữu chung