Tôi nghĩ tôi biết tôi là loại người gì. Nhưng rồi tôi nghĩ, kẻ xa lạ nào đó sẽ hình dung tôi khác đi khi ông hay bà ấy nghe điều này điều kia tốt đẹp về tôi, ví dụ như chuyện tôi có một công việc ở trường đại học: việc tôi có một công việc ở trường đại học có vẻ như có nghĩa là tôi chắc hẳn là mẫu người có một công việc ở trường đại học. Nhưng tôi phải thừa nhận, một cách ngạc nhiên, rằng, xét cho cùng thì đúng là tôi có một công việc ở trường đại học. Và nếu đó là sự thật, thì có lẽ tôi thật sự là mẫu người bạn hình dung khi bạn nghe nói là người đó có một công việc ở trường đại học. Nhưng, mặt khác, tôi biết tôi không phải là mẫu người tôi hình dung ra khi tôi nghe là người đó có một công việc ở trường đại học. Rồi tôi nhận ra vấn đề là ở chỗ: khi những người khác mô tả tôi cách này, họ có vẻ như mô tả tôi một cách trọn vẹn, trong khi thực tế là họ không mô tả tôi một cách trọn vẹn, và một mô tả trọn vẹn về tôi sẽ bao gồm những sự thật mà dường như khá bất tương hợp với thực tế là tôi có một công việc ở trường đại học.