Mùa hè ám ảnh nắng vàng
Nhạt mờ đoạn bạc thêu tràng hoa dây
Đắm say một nụ hôn dài
Loa kèn đốm tía, huệ tây, hoa vàng.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013