Mùa hè ám ảnh nắng vàng
Nhạt mờ đoạn bạc thêu tràng hoa dây
Đắm say một nụ hôn dài
Loa kèn đốm tía, huệ tây, hoa vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]