Em hờn bởi nắng hẹn mùa xưa
Chiếc võng còn treo ở cội dừa
Mẹ bỏ đi chiều mây đẫm sắc
Cha tìm lại cảnh lá vàng trưa
Cầm tay dạo ấy về nương cũ
Trả áo từ hôm tiễn phận thừa
Bữa bến quê tàn cơn lửa đạn
Câu hò chết ngạt tủi lòng chưa.

Ngày 11/04/2024