Đọc bài thơ này đúng tâm trạng mình quá, đi làm vội vàng phóng xe về đón con cho kịp giờ