Đây là tập thơ thứ hai của Lưu Quang Vũ, gồm 30 bài.