Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2022 21:19, số lượt xem: 44

Ông tổ Hoa Đà thái cực quyền,
Dạy người bắt chước thú đầu tiên.
Bước đi tương tự mèo rình chuột,
Động tác phỏng theo năm vật liền.
Gấu khỉ hổ hươu chim hoạt động,
Nhảy vồ bay lượn hạ nâng liên.
Nhẹ nhàng liên tục tiêu nặng lượng,
Kết hợp đưa hơi xuống đan điền.