Đền Đô mở hội rợp cờ hoa
Đón khách ba miền khắp nẻo xa
Thành kính dâng hương lên Lý Tổ
Nhớ công kế nghiệp giữa sơn hà
Cờ người đấu vật vui câu hát
Quan họ du thuyền nhộn khúc ca
Bát đế danh lưu thơm vạn thuở
Tám đời rạng rỡ nước non nhà

Trandinhthien