Suối chảy thân ngà tựa dáng tiên
Hoa ngần ngó nghé ghé làm duyên
Xanh mơn mép cỏ hờn hơn hớn
Trắng mởn sườn đồi hổn hển hên
Đá cuội khoe tròn đùa dưới đáy
Khe ngầm dấu nước cợt bờ trên
Trời sinh cảnh đẹp nơi trần thế
Đến tắm dìm người, chớ nổi điên!

Nguyễn Trọng