Đường và kẹo ngọt
Đường nhựa tinh tươm
Đường băng bằng phẳng
Đường vô giáo đường

Cay và ướt đắng
Bẫy sập sỏi đường
Gai giăng lối vắng
Xa mờ cố hương

Người đeo hàm ngọc
Người trót trao tay
Người tin tiếng khóc
Người mơ thánh đường

Trước phá ghế ngồi
Sau lưng tay dấu
Bén ngót mảnh sành
Rã tan nguồn cội

04/2019