Trong mây nỗi nhớ xa thăm thẳm
Giấc mộng bên trời tím thiết tha
Hồ biển hoạn du đầy cảm hứng
Về nam sóng biếc cảnh xuân nhà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)