Mưa rơi trong mắt buồn
Chừ Huế chẳng buồn mô
Ô mà đời hạnh ngộ
Nụ vui khoả hương buồn.

Mưa rơi trong nắng dịu
Mù sương môi líu ríu
Cứ tuổi già dắt díu
Huế hoàn lại tuổi thơ.


Dã Tràng Cát
Ký ức Huế 1958

Dã Tràng Cát