Yêu Nóng
Có một người lì nhất
Đó là ông tình yêu
Có một cô nóng nhất
Đó là nàng được yêu.


Dã Tràng Cát