Gặp anh từ tiết đầu đông
Yêu anh từ lúc phượng hồng trên cây



YT