Xa cái ác chỉ nên làm việc thiện
Vì đời ta quả ngắn không dài
Như con vật cột bên lò giết thịt
Ai chắc còn sống nổi tới ngày mai?


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)