Có thể bạn sẽ muốn sống trong một trong những ngôi nhà
nho nhỏ bắt đầu leo lên một ngọn đồi, rồi loạng choạng
trở về chỗ ban đầu như thể chẳng có gì xảy ra ấy.

Có thể bạn sẽ thưởng thức một bữa tối toàn sandwich
với tay hàng xóm chịu đưa ra những sự nhượng bộ.
Tất cả sẽ qua trong một phút thôi, bạn nói. Chúng ta đều
tin là thế, và đồng hồ đang điểm: Nổi lửa lên, nổi lửa lên.