Jeong Hoon 정훈 (1563-1640) tên chữ Hán là Trịnh Huân 鄭勳, là nhà thơ cuối triều đại Joseon, tham gia các phong trào khởi nghĩa trong cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản (Chiến tranh Imjin, 1592 và 1598). Theo sách Thuỷ Nam phóng ông di cảo 水南放翁遺稿, Trịnh Huân người gốc ở Gyeongju vùng Namwon, tên thật là Bang Lão 邦老, sau lấy hiệu là Sunambangong (Thuỷ Nam phóng ông 水南放翁). Mặc dù thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng ông không ra làm quan mà tự học và sống như một học giả ở Namwon. Các sáng tác của ông thể hiện ý thức dân tộc mạnh mẽ sau khi trải qua Chiến tranh Imjin với tư cách một nghĩa binh.